Biotechnologický systém čištění důlních vod v Mariánských Radčicích

Biotechnologický systém čištění důlních vod v Mariánských Radčicích

Zvláštní cena za ekologický přínos

Mokřadní čistírna kontaminovaných odpadních důlních vod v Mostecké uhelné pánvi na břehu jezera Za Pilou je mimořádná stavba i v rámci Evropské unie. Jedná se o nové řešení čištění důlních vod, které jsou čerpány na povrch z čerpací jámy MR1, původní Větrné jámy ponechané po hornické činnosti. Čistírna využívá biotechnologických procesů, které se běžně vyskytují v přírodních mokřadních ekosystémech. Je šetrná k životnímu prostředí, zajišťuje stabilní způsob čištění důlních vod s minimálními provozními a údržbovými náklady. Více informací »

Hodnocení poroty

Zdárný příklad technologické stavby reagující na aktivní ochranu životního prostředí v oblasti nakládání se znečištěnými důlními vodami, které mají vážný dopad na hydrologický režim v oblasti. Porota ocenila návrh mokřadních ekosystémů k hospodárnému využití důlních vod, které nebudou bez užitku odtékat do povrchové vodoteče, ale přispějí k úspěšnému dokončení revitalizace lokality bývalého hnědouhelného lomu.

Na otázky odpovídá

Ing. Jiří Rous

Ing. Jiří Rous

projektant

Terén Design s.r.o.

V čem spočívá princip tohoto nového řešení?

Nedostatek vody, ekologie a ‚ekosystémové služby‘ jsou zásadními tématy současné doby, proto jsme společně s mým synem Vítem navrhli nové řešení na principu mokřadní čistírny. Tento provoz má totiž minimální spotřebu elektrické energie, nepotřebuje stálou obsluhu ani žádné čerpání vody ve vlastním čisticím provozu, jen provzdušňování. Vše běží téměř bez zásahu lidské ruky.

Důlní vody na místě bývalé Větrné jámy jsou znečištěné vysokým obsahem železa, manganu, hliníku, amoniakem, sírany a dalšími sloučeninami. Na toto složení reaguje i mokřadní čistírna, která se skládá ze sedmi nádrží. V šesti dochází k postupnému usazování nečistot, ve čtyřech k aktivnímu provzdušňování a ve všech šesti ke snižování zvýšených obsahů kovů, skupiny dusíku a solí. Sedmá nádrž, ze která vytéká vyčištěná voda do bezejmenného přítoku Radčického potoka, tvoří stabilizační přírodní biotop. Využíváme reliéfu terénu a voda v čistírně zde proudí výhradně gravitačně.

Potvrdil dvouletý zkušební a roční provoz Vaše předpoklady?

Naprosto. Systém je nízkonákladový a téměř bezobslužný, provádí se zde pouze předepsané kontrolní činnosti. Výsledky analýz potvrzují, že voda po vyčištění splňuje parametry pro vypouštění do veřejné vodoteče nebo do rekreačně využívaného jezera Most. V běžném provozu je čištěno převážně 60 l/s, ale celý systém umožňuje vyčistit až 120 l/s.

Nyní je uvažováno využití vyčištěné vody v rámci technologie zpracování rudy s obsahem lithia, která má být dobývána v Krušných horách.

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Přílohy

Číslo přihlášky: 57

Lokalita
U Větrné jámy, Mariánské Radčice
Typ stavby
Vodní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Jiří Rous (0400436, IV00) – projektant, oblast Ústí nad Labem
Projektant
Terén Design, s.r.o., Ing. Jiří Rous (0400436, IV00) – hlavní projektant, Ing. Vít Rous – biotechnologie čištění, Ing. Jan Kuncl (0400696, IS00) – statika, Ing. Ján Moravanský (0401634, TE03, TT00) – elektro část, Ing. Jaromír Zuský (0400967, IT00) – strojní část, Ing. Martina Šimůnská – ozelenění
Zhotovitel stavby
EUROVIA CS, a.s., HERKUL a.s., Milan Mach (0501353, TD02) – hlavní stavbyvedoucí, Jaroslav Janda (0401748, TV02, TD02) – stavbyvedoucí
Stavebník
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ (Palivový kombinát Ústí)
Technický dozor
Ing. Jakub Lašek
Zahájení projektových prací
srpen 2015
Vydání stavebního povolení
červenec 2016
Počátek výstavby
říjen 2018
Dokončení
červen 2020
Cena bez DPH
82 000 000 Kč
Ocenění
Stavba Ústeckého kraje, Cena hejtmana Ústeckého kraje, 2021
Stavba Ústeckého kraje, Cena ČKAIT, 2021
Fotografie
Tomáš Malý, Terén Design, s.r.o.