Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie kláštera v Oseku

Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie kláštera v Oseku

Čestné uznání

Příběh jedinečné revitalizace cisterciáckého kláštera v Oseku v sobě nese otisk dlouholeté práce Ing. Františka Koňaříka, který byl nejen hlavním projektantem, ale vykonával i velmi pečlivý dozor při realizaci stavby. Jeho Ateliér IFK Litvínov má velkou zásluhu na tom, že se obnova této národní kulturní památky podařila. Po úspěšném dokončení obnovy pivovaru v roce 2013 až 2014 se zahájila revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie. Jednalo se především o restaurátorské práce, kompletní opravu interiéru a střechy. V současné době je klášter bez mnišského konventu a o jeho chod se stará Spolek přátel kláštera Osek. Více informací »

Hodnocení poroty

Ocenění za projektové práce celkové rekonstrukce a restaurování kostela, jenž je součástí areálu Cisterciáckého opatství Osek a nejvýznamnějším objektem kláštera. Zásluhou osobního nasazení hlavního projektanta se obnova této národní kulturní památky nadmíru podařila.

Na otázky odpovídá

Ing. František Koňařík

Ing. František Koňařík

hlavní projektant

IFK projektový ateliér

Co bylo při opravě této barokní památky pro Vás jako hlavního inženýra nejtěžší?

Nejtěžší byla doba přípravy dokumentace pro stavební povolení. Bylo to dáno minimem výchozích podkladů s nulovou digitalizací, rozlehlostí a členitostí kostela i obtížností přístupu. Podkroví, které bylo zcela bez osvětlení a s letitými nánosy prachu, jsme museli složitě nasvětlit. Přitom z důvodu neprodražování stavby stavebníkovi jsme při projektování a diagnostice i následném korigování pracovali bez lešení. Chladu a špíny jsme si užili požehnaně! Ale s Boží pomocí, o kterou jsem denně prosil, jsme to se skvělým pracovním týmem v termínech zvládli!

V 75 letech jste na střeše ve výšce 25 m kontroloval práci klempířů. Proč je podle Vás autorský dozor projektanta důležitý?

Jako obvykle žádný ze zhotovitelů neměl projektovou dokumentaci pro stavební povolení řádně nastudovanou. Jako hlavní projektant jsem autorský dozor vykonával sám. Aby se předcházelo provádění odlišnému od projektové dokumentace, musela nastoupit cesta trpělivého vysvětlování. Přímí zhotovitelé zpočátku zkoušeli, co mi unikne. To si vyžádalo oproti uzavřené smlouvě o dílo téměř každodenní přítomnost na staveništi a poctivé zápisy do stavebního deníku. Posléze však zhotovitelé pochopili, že poctivost je na takové stavbě nezbytností a že se vyplácí. Jinak se k jejich tíži nesprávně provedená část činnosti předělávala… Zbývajících 80 procent stavby probíhalo ve vzájemném respektu ke spokojenosti stavebníka i kontrolních orgánů. A realizace stavby se stihla za fantastických 35 měsíců! Byla to přenádherná práce a úžasné završení mé soukromé projektové praxe se vším všudy, tedy i s dozory.

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Přílohy

Číslo přihlášky: 66

Lokalita
Cisterciácké opatství Osek, Rooseveltova 1, Osek
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. František Koňařík (0400159, IP00) – hlavní projektant, oblast Ústí nad Labem
Projektant
IFK projektový ateliér, Ing. František Koňařík (0400159, IP00) – hlavní projektant, Adela Hoblíková – asistentka hlavního projektanta
Dopac, s.r.o., Ing. Pavel Dolanský (0400977, IS00) – stavebně konstrukční část a statika
Ing. Jan Jiruška (0012215, IE02) – osvětlení
Ing. Jaroslava Škoudlilová (0401271, TE03, TT00) – elektrotechnika – silnoproud
Petr Vlček – elektrotechnika – slaboproud
Roman Souček – architektonicko stavební řešení
Jindřich Jirsa (0400096) – hromosvodová ochrana a uzemnění
Ing. arch. Tomáš Koňařík – architektonický dohled
Zhotovitel stavby
IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o., Ing. Jan Musil (0300463, IP00) – stavbyvedoucí, PhDr. Pavel Siváň
STŘECHY VRŇATA & ŽÁČIK s.r.o., Ing. Lukáš Žáčik
Stavebník
Cisterciácké opatství Osek (zástupce kláštera MVDr. Jindřich Koska, maltézský rytíř)
Technický dozor
VA Stavební s.r.o., Ing. Václav Holý (0011711, IP00), Vladimír Plochý (0006491, SP00)
Zahájení projektových prací
únor 2014
Vydání stavebního povolení
listopad 2016
Počátek výstavby
leden 2019
Dokončení
listopad 2021
Cena bez DPH
129 979 411 Kč
Fotografie
Tomáš Malý