Lávka přes Labe v Nymburce

Lávka přes Labe v Nymburce

Cena Inženýrské komory

Lávka přes Labe v Nymburce je dobrým příkladem vhodného způsobu zadávání veřejné zakázky, kdy se nesoutěží o nejnižší cenu projektové dokumentace, ale hodnotí se celková ekonomická výhodnost, tedy technická a estetická kvalita s ohledem na celkové náklady mostního díla. Její realizace byla v porovnání s obdobnými stavbami nejen rychlá a levná, ale výsledek je i krásný a dostal řadu ocenění. Více informací »

Hodnocení poroty

Harmonie statického a estetického díla s čistým konstrukčním řešením skvěle zapadající do městského prostředí. Takto porota ocenila výjimečné konstrukční řešení lávky pro pěší a cyklisty, spočívající ve dvou vně skloněných ocelových obloucích, na kterých je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. Jedná se o velmi citlivé dílo, které v řece Labe nepodpírá jediný pilíř, chodcům nebrání ve volném výhledu a zároveň nezastiňuje sousední historický kamenný most.

Na otázky odpovídá

Dr. Ing. Petr Vítek

Dr. Ing. Petr Vítek

mostní specialista

HOCHTIEF CZ a. s.

Co bylo na výstavbě lávky v Nymburce specifické?

Nymburská lávka má rozpětí přes 100 m a vede přes Labe, kde mohou neočekávaně přijít povodňové průtoky. Z těchto důvodů bylo vhodné omezit dočasné podpory v řece. Nabízelo se několik řešení, ale jako nejvhodnější se ukázala varianta zaplavení části hlavního pole v délce 70 m. Tato část skládající se z oblouku a mostovky byla kompletně sestavena a vybetonována na břehu Labe podél toku. Poté byl tento střední díl lávky o hmotnosti téměř 400 t přesunut nad tok a uložen na běžnou loď užívanou pro transport substrátů. Následně se loď pomocí remorkérů odplavila asi 300 m proti proudu a ustavila se kolmo na tok. Konstrukce lávky byla vyzdvižena z lodi pomocí dočasných podpor umístěných při břehu Labe. Celé přemístění s vyzdvižením trvalo pouhé 4 hodiny a odehrálo se za velkého zájmu místních obyvatel i sdělovacích prostředků.

Co by podle Vás měl stavebník udělat, když chce postavit kvalitní a hezký most za přiměřené peníze?

Hlavní je vybrat dobrého projektanta, který dobře rozumí problematice navrhování konstrukcí a rovněž věnuje pozornost estetickému ztvárnění stavby. Elegantní návrh uvádí do souladu statické působení s estetickým vjemem. Lávka v Nymburce je příklad, kde se uvedené výborně povedlo. Dalším faktorem, který ovlivňuje cenu, je pokud možno co největší volnost zhotovitele. V Nymburce nás časově nejvíce trápila ocelová část konstrukce. Navrhli jsme alternativu z vysokohodnotného betonu, ale bohužel se ji nepodařilo prosadit. Náklady na výstavbu by byly stejné, ale ušetřil by se čas a lávka by vyžadovala o něco menší nároky na údržbu.

Můžete porovnat rychlost a cenu výstavby této lávky s jinými podobnými, například s nedávno dokončenou lávkou v Hradci Králové či ve stejné době dokončenou Trojskou lávkou v Praze?

Lávka v Nymburce byla pro veřejnost otevřena na podzim roku 2021. Vlastní doba výstavby byla zhruba rok. Nabízí se srovnání s novou Trojskou lávkou, neboť důvod pro výstavbu obou nových lávek byl shodný. V případě Trojské lávky vycházel ze zřícení původní konstrukce v prosinci 2017. Nová Trojská lávka, jejíž příprava probíhala ve zrychleném režimu, byla otevřena na podzim 2020, tedy o pouhý rok dříve než nymburská. V Nymburce se stihla demolice lávky, standardní soutěž o návrh, stavební povolení, výběr zhotovitele a realizace, vše za 4 roky. To samo svědčí o velmi dobré přípravě ze strany města.

Naopak v Hradci Králové byla situace zcela odlišná. Výběrové řízení na zhotovitele bylo několikrát neúspěšné a nabídkové ceny v nových kolech soutěže neustále rostly. Jako zhotovitel preferujeme účast v soutěžích, kde vidíme prostor pro zefektivnění procesu výstavby, abychom měli šanci na úspěch, a to jsme v Hradci nenalezli. Srovnání cen: délkou srovnatelné lávky v Nymburce 104 mil. Kč a v Troji 124 mil. Kč, výrazně kratší lávka v Hradci Králové 140 mil. Kč, vše bez DPH.

Co je na práci mostního inženýra – stavitele mostů nejlepší a co naopak nejtěžší?

Práce mostaře je nepochybně velmi zajímavá. Za nejlepší asi mohu označit pocit, že vzniká nová zajímavá stavba. Zvládat náročná technická řešení je výzva a k práci to patří. Na rozdíl od pozemních staveb u mostů hraje významnou roli technologie výstavby. Za přínosné proto považuji, když se mohu věnovat zakázce od prvopočátku od nabídky až po realizaci. S jistým odlehčením za nejnáročnější považuji utajit technické řešení před konkurencí v době před podáním nabídky. Paradoxně u Nymburka nám v tomto pomohla covidová omezení.

Kolik mostů jste již postavil?

Jelikož nejsem stavbyvedoucí vázaný po nějakou dobu na jedinou stavbu, měl jsem možnost podílet se na řadě mostů, z nichž největší byl Trojský most v Praze. V poslední době se podařilo realizovat dvě velmi zajímavé lávky v Lužci a Nymburce. V současnosti působím na mostě přes Labe v Pardubicích, což bude největší zavěšený most u nás, a protože zakázka byla zadána formou design&build, jsem autorem návrhu mostu, technologie výstavby a nyní spolupracuji na realizaci.

Jak se na základě svých zkušeností díváte na metodu design&build při výstavbě mostů? Kdy se podle Vás hodí a kdy naopak ne?

Metoda D&B bývá pro mosty vhodná a efektivní. Vycházíme-li z faktu, že cena za projektovou dokumentaci mostu je zlomkem ceny díla, úspory vzešlé z takto vysoutěžené zakázky předčí fakt, že projektovou dokumentaci zpracoval každý účastník řízení a tedy že při n účastnících je n-1 projektů zbytečných. A bylo by to výhodné i v případě, že by investor přispěl zhotovitelům na zpracování projektové dokumentace. Obrovskou výhodou je, že zhotovitel může uvést do souladu konstrukční řešení a technologii výstavby a také může volit stavební materiály podle svého uvážení. Samozřejmě je zapotřebí rozumně zadat soutěžní podmínky, pokud možno co nejobecněji, například rozpětím mostu, parametry komunikace apod., ale rovněž i podmínkami pro údržbu a životnost konstrukce. Lze očekávat, že vítězný návrh bude efektivní, na druhou stranu lze jen těžko hodnotit estetické kritérium. Metoda D&B proto nebývá vhodná pro případy, kde jsou vysoké estetické nároky nebo značné nejistoty ve vstupních parametrech, např. geologická stavba oblasti.

Jak se podle Vás pozná dobrý zhotovitel?

Za dobrým zhotovitelem je vidět kvalitně provedené dílo. Investoři proto obvykle vychází z kvalifikačních předpokladů a referenčních projektů. Volba požadavků na kvalifikaci a referenční objekty může zásadním způsobem určit počet firem, které se zúčastní tendru. Na našem trhu působí několik velkých firem s řadou zkušeností, které dokáží postavit kvalitní mostní dílo. Těžko určovat, kdo je lepší. Dalšími faktory pro výběr zhotovitele bývá doba realizace a cena poptávané stavby. Tady je jistý prostor pro volbu technologie výstavby, která umožní nalézt optimální řešení a tedy konkurenční výhodu. Dobrý zhotovitel dbá i na využívání kvalitních materiálů, subdodavatelů a projektantů, správnou organizaci prací a v neposlední řadě bezpečnost práce na stavbě.

Jak si podle Vás má stavebník najít nejlepšího zpracovatele projektové dokumentace mostu?

V první řadě by si měl uvědomit, že cena projektových prací není rozhodujícím faktorem. Jedno dobré nebo špatné rozhodnutí projektanta může způsobit úsporu nebo škodu mnohem vyšší, než je cena projektu. Na celý most i všechny detaily je třeba nahlížet také z hlediska dlouhodobé funkčnosti, spolehlivosti a estetiky. Je to velmi náročné, ale dobrý projektant to zvládne. Za projektanta nejlépe hovoří jeho minulé projekty. Mezi odborníky v oboru je obecně známo, jak který projektant pracuje. Každý má ale jiný pohled na estetiku mostního díla a to je právě trochu bolest některých projektantů. Tvrzení, že na estetice „to nestojí“ vrhá nedobré světlo na celou inženýrskou společnost. Oproti pozemním stavbám, kde se na projektu podílí spousta profesí, „mostařina“ je komplexní obor, kde se obvykle jeden hlavní projektant zabývá vším od zakládání přes statiku, dynamiku konstrukce až po vozovky, odvodnění a zábradlí. V neposlední řadě záleží na spolupráci se zhotovitelem, aby celý tým sledoval společný cíl. Na nymburské lávce se spolupráce vydařila příkladně.

Jak může stavebník pozitivně nebo negativně ovlivnit budoucí podobu a provoz mostu?

Stavebník ovlivňuje stavby zásadním způsobem a má rozhodující možnosti, jak výsledek ovlivnit. Máme investory velmi zkušené (státní zakázky), nebo naopak méně zkušené, např. na úrovni obcí. Přestože zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje jistou variabilitu, mnohdy se zakázka problematizuje tím, že přesně dané vstupy ze zadání se aplikují při realizaci i v případech, kdy dávno ztratily smysl. Projektant, který zpracovává zadání, mnohdy nemůže vědět, jak budoucí zhotovitel bude most stavět, navíc se stavěním nemá zkušenosti. Projektová dokumentace se zpracuje a poté probíhá mnohdy dlouhý proces stavebního řízení, zakončený výběrem zhotovitele. Za tu dobu se změní ceny vstupů, vyvinou se nové druhy materiálů, zdokonalí se technologie. Závisí na přístupu investora, zda připustí modifikaci, nebo striktně trvá na původním řešení, což často vede k neefektivitám, které poškozují zájmy daňových poplatníků.

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Přílohy

Číslo přihlášky: 05

Lokalita
spojení centra města s částí Zálabí, ulice Pod Eliškou – Na Bělidlech, Nymburk
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Dr. Ing. Petr Vítek (0008210, IM00) – mostní specialista, oblast Praha
Projektant
Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., P.E. (1001834, IM00, IS00)
Zhotovitel stavby
Hochtief CZ a.s., Dr. Ing. Petr Vítek (0008210, IM00), Ing. Zdeněk Novotný (0500786, IM00), Ing. Libor Svoboda (0014994, IM00)
Stavebník
Město Nymburk
Technický dozor
Pontex, spol. s r. o., Ing. Martin Vavřena (0009753, IM00)
Zahájení projektových prací
leden 2019
Vydání stavebního povolení
listopad 2019
Počátek výstavby
září 2020
Dokončení
listopad 2021
Cena bez DPH
104 220 947 Kč
Ocenění
Stavba roku Středočeského kraje, Cena hejtmanky středočeského kraje za největší přínos Středočeskému kraji, 2022
Stavba roku Středočeského kraje, Zvláštní cena ČKAIT, 2022
Grand Prix Architektů, Novostavby, 2022
Mostní dílo, 2021
Fotografie
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.; HOCHTIEF CZ a. s.