Soutěžní podmínky Ceny Inženýrské komory 2023 (20. ročník)

 1. Cílem soutěže Cena Inženýrské komory 2023 (dále CIK 2023) je prezentace, propagace a ocenění náročné práce autorizovaných osob z řad inženýrů a techniků v oblasti realizace staveb a nerealizovaných projektů.
 2. Soutěžní podmínky CIK 2023 se vyhlašují na Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě konaném v roce 2023.
 3. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na následujícím Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2024.
 4. Vyhlášení podmínek a výsledků soutěže bude zveřejněno v periodikách a na internetových stránkách ČKAIT, v odborném tisku a prostřednictvím oblastních kanceláří ČKAIT.
 5. Do soutěže CIK 2023 budou přijaty přihlášky inženýrských návrhů, a to realizovaných staveb nebo nerealizovaných projektů.
  1. Realizované stavby musí být dokončeny a zkolaudovány v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023.
  2. Přihlášené nerealizované projekty musí mít datum zpracování nebo datum vydání stavebního povolení od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023.
 6. Do soutěže mohou být přihlášeny veškeré inženýrské návrhy bez velikostního a obsahového omezení, jenž splňují podmínky soutěže CIK 2023.
 7. Přihlašovatelem inženýrského návrhu může být pouze řádný člen ČKAIT (dále přihlašovatel) s případnými spoluautory, členy i nečleny ČKAIT. Přihlašovatel se musí na vzniku inženýrského návrhu významně podílet jako projektant, stavbyvedoucí či zástupce zhotovitele či technický dozor stavebníka.
 8. Soutěže se nemohou zúčastnit členové poroty. Není přípustné, aby se člen poroty podílel na kterémkoliv přihlášeném inženýrském návrhu.
 9. Podáním přihlášky do soutěže přihlašovatel potvrzuje, že se na inženýrském návrhu podílel. V případě inženýrského návrhu více zpracovatelů zároveň potvrzuje, že tyto informoval o podání přihlášky. Přihlašovatel ručí za správnost a pravdivost všech údajů a nese důsledky vyplývající z porušení ochranných a autorských práv.
 10. Přihlašovatel ručí v případě ohodnocených inženýrských návrhů za správnost místa uložení diplomu, plakety a odpovídajícího přerozdělení případné finanční odměny podle podílu spoluautorů.
 11. Podané podklady musí být označeny jménem přihlašovatele.
 12. ČKAIT má právo uveřejnit přihlášené inženýrské návrhy se všemi zaslanými podklady na stránkách soutěže cik.ckait.cz, v katalogu soutěže, ve svých publikacích a v dalším odborném tisku, prezentovat je v elektronických médiích a výstavách v tuzemsku a zahraničí bez nároků na honorář nebo úhradu nákladů přihlašovateli. Osobnostní autorská práva budou zachována.
 13. Přihlášení inženýrského návrhu do soutěže je bez poplatků.
 14. Přihlášky uplatněné pro inženýrské návrhy v předchozích ročnících soutěže nemohou být účastníky opakovaně podávány do nových ročníků soutěže. Porota v takovém případě přihlášku nebude hodnotit a vyřadí ji ze soutěže.
 15. ČKAIT vyhlašuje v rámci soutěže CIK 2023 také Cenu odborné veřejnosti. Tato cena bude výsledkem internetového hlasování členů i nečlenů ČKAIT. Přihlášené inženýrské návrhy soutěže budou za tímto účelem zveřejněny od června 2024 na stránkách soutěže cik.ckait.cz. Inženýrský návrh s největším počtem internetových hlasů veřejnosti bude vyhodnocen na Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2024 spolu s vyhodnocením soutěže CIK 2023.
 16. Porota při své činnosti je povinna dodržovat zásady „Soutěžní podmínky Ceny Inženýrské komory 2023 (20. ročník)“.
 17. Porotu soutěže jmenuje představenstvo ČKAIT. Přihlášené inženýrské návrhy do soutěže CIK 2023 bude posuzovat porota ve složení:
  Předseda poroty
  Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
  Členové poroty
  Ing. Michal Drahorád, Ph.D.
  Ing. Petr Chytil
  Ing. Radek Lukeš
  Ing. Čestmír Novotný
  Ing. Jindřich Pater
  Ing. Pavel Pejchal, CSc.
  Ing. Karel Vaverka
 18. Přihlašovatelé vyplní přihlášku formou elektronického formuláře včetně odkazu na přílohy v termínu do 10. dubna 2024.
 19. Administrace přihlášek, příprava podkladů pro porotu a jejich předložení porotě organizačně zajišťuje ve spolupráci s předsedou poroty Středisko vzdělávání a informací ČKAIT v Praze, a to do 30. dubna 2024.
 20. Porota soutěže prostřednictvím svého předsedy je oprávněna vyžadovat doplnění podkladů soutěže ze strany přihlašovatele.
 21. Kritéria posuzování inženýrských návrhů
  1. Inženýrské návrhy budou posuzovány na základě zaslané přihlášky a připojených příloh.
  2. Porota ve svém posuzování zohlední zejména:
   • komplexnost řešení inženýrského návrhu;
   • kvalitu investičního záměru a účelnost inženýrského návrhu;
   • kvalitu stavebních a řemeslných prací, vhodnost použitých stavebních materiálů a nových technologií;
   • hledisko trvalé udržitelnosti stavění v jeho ekonomické, environmentální i sociální podobě s aktuálním důrazem na energetickou náročnost staveb;
   • další kritéria v návaznosti na konkrétní inženýrský návrh, jeho specifika a hodnocení poroty.
 22. Vyhodnocení soutěže
  1. Posouzení zaslaných přihlášek do soutěže včetně příloh, porovnání s vypsanými podmínkami a vyhodnocení soutěže provede předseda poroty ve spolupráci se Střediskem vzdělávání a informací ČKAIT.
  2. Jednání poroty svolává a vede předseda poroty.
  3. Porota hodnotí inženýrské návrhy na základě přihlášky soutěže a na základě možné návštěvy realizované stavby.
  4. Vyhodnocené inženýrské návrhy předloží předseda poroty v potřebném předstihu před Shromážděním delegátů ČKAIT Představenstvu ČKAIT na určení pořadí nebo bez určení pořadí. Současně předloží Představenstvu ČKAIT návrh na případné finanční ocenění vyhodnocených návrhů v příslušném soutěžním ročníku soutěže ČKAIT.
  5. Přihlašovatelé ohodnocených inženýrských návrhů a v přihlášce doložení spoluautoři obdrží při vyhlášení výsledků soutěže na Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2024 diplom, plaketu ČKAIT a případné finanční ocenění podle rozhodnutí Představenstva ČKAIT. Finanční ocenění se bude řídit vnitřními předpisy ČKAIT a bude zdaněno podle platných právních předpisů.
  6. Porota soutěže má právo nevyhodnotit žádný z inženýrských návrhů, popř. počet ohodnocených návrhů s odůvodněním snížit, rozšířit, případně navrhnout zvláštní ohodnocení. Rozhodnutí poroty a Představenstva ČKAIT je konečné a nenapadnutelné. Právní cesta řešení případných sporů je vyloučena.
  7. Vyhodnocení souběžně probíhající Ceny veřejnosti neprovádí porota soutěže, neboť se jedná o statistické vyhodnocení nejvyššího počtu hlasů z internetového hlasování členů i nečlenů ČKAIT, které je zajišťováno Střediskem vzdělávání a informací ČKAIT. Vítězný inženýrský návrh bude oceněn v rámci postupů uvedených v bodech C a D.
 23. Přihláška do soutěže
  Přihláška do soutěže CIK 2023 je samostatnou přílohou a nedílnou součástí soutěžních podmínek. Tato přihláška obsahuje:

  1. Vyplněný formulář do soutěže CIK 2023 v elektronické podobě s údaji o přihlašovateli, inženýrském návrhu a odkazu na požadované přílohy.
  2. Odkaz na přílohy v elektronické podobě dokumentující stručně a srozumitelně inženýrský návrh a jeho řešení (je vyplněn v posledním kroku elektronické přihlášky).
  3. Požadovanými přílohami je v minimálním rozsahu projektová dokumentace ke stavebnímu povolení s částmi A, B, C a doplněná o charakteristické výkresy (půdorysy, řezy, pohledy, případně doplněné o schéma netradičního konstrukčního řešení a řešení stavebního detailu), a to v pdf formátu.
  4. Součástí příloh je také fotodokumentace z exteriéru i interiéru inženýrského návrhu, příp. fotografie stavebních detailů.
 24. Vyhlašovatel soutěže Cena Inženýrské komory 2023 (20. ročník)
  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)
  Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
 25. Organizační zajištění
  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) prostřednictvím Střediska vzdělávání a informací a Kanceláře ČKAIT
  Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
  tel.: 227 090 111
  e-mail: ckait@ckait.cz